OGNISKO PRACY POZASZKOLNEJ NR 1
w Wodzisławiu Śląskim

Serdecznie zapraszają do udziału
W KONKURSIE PLASTYCZNYM

pod hasłem

„WODZISŁAW ŚLĄSKI - MOJE MIASTO”

Celem konkursu jest rozwijanie wyobraźni plastycznej dzieci i młodzieży, uwrażliwienie na piękno własnego regionu poprzez przedstawienie portretu Wodzisławia Śląskiego i jego mieszkańców uwzględnieniem architektury miejskiej, zabytków, miejsc użyteczności publicznej, terenów zielonych.

1. Warunki konkursu:

 konkurs organizowany jest do dnia 03.06.2019r
 w konkursie mogą brać udział dzieci i młodzież w wieku od 6 do 18 lat (uczniowie szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych, OPP1 i WPWD „Dziupla”),
 prace wykonane oceniane będą w następujących kategoriach wiekowych 6 - 9 lat, 10 – 14 lat, 15 – 18 lat
 format prac A3,
 pracę powinny być wykonane wyłącznie w technice płaskiej: malarstwo, rysunek, grafika
 oceniane będą tylko prace indywidualne,
 prace powinny być opatrzone danymi ucznia/wychowanka (imię, nazwisko, wiek uczestnika, tytuł pracy,

2. Rozwiązanie konkursu, rozdanie nagród laureatom odbędzie się dnia w Miejskiej
i Powiatowej Bibliotece Publicznej Wodzisławiu Śląskim 05.06.2019 o godzinie 12.00
3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo pozostawienia, publikacji i wystawiania nagrodzonych i wybranych przez siebie prac.
4. Osoby dostarczające prace konkursowe wyrażają zgodę na warunki regulaminu oraz przetwarzanie przez organizatora konkursu swoich danych osobowych

 Kartę zgłoszenia wraz z klauzulą informacyjną należy skopiować, uzupełnić i dołączyć do składanej pracy.

 

Karta zgłoszeniowa uczestnika na konkurs „ Wodzisław Śląski – moje miasto „

 

Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 1 w Wodzisławiu Śląskim
44 – 300 Wodzisław Śl. oś. XXX – Lecia 41

Lp.
Imię i nazwisko dziecka
wiek
Nazwa placówki, adres, telefon
Imię i nazwisko opiekuna/ nauczyciela
1.
Prosimy, aby każde dziecko miało wypełnioną zgodę na publikację imienia i nazwiska oraz wizerunku.

...............................................
Imię i nazwisko dziecka

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na przetwarzanie przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 1 , oś XXX – Lecia 41, 44-300 Wodzisław Śl. danych osobowych mojego dziecka w celach uczestnictwa w konkursie „Wodzisław Śląski – moje miasto”. Brak zgody, będzie jednoznaczny z brakiem możliwości uczestnictwa w konkursie.

Zgoda na publikację prac konkursowych

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na nieodpłatną publikację pracy konkursowej mojego dziecka na stronie internetowej Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 1 w Wodzisławiu Śl.
i w wybranych przez organizatora konkursu mediach, a także na publiczne prezentowanie pracy konkursowej uczestnika na wystawie „Wodzisław Śląski – moje miasto” w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Wodzisławiu Śląskim
Oświadczam, że zgłoszona do konkursu praca jest wynikiem osobistej działalności twórczej uczestnika, przysługuje mu do ww. pracy ogół autorskich, praw majątkowych i osobistych.

Zgoda na wizerunek dziecka podczas konkursu

Oświadczam, że wyrażam zgodę na rejestrowanie wizerunku mojego dziecka podczas konkursu oraz wykorzystanie tego wizerunku poprzez umieszczanie zdjęć:
(proszę zaznaczyć przy wybranym polu krzyżyk [X]- brak w danej pozycji zaznaczenia pola
□ TAK lub □ NIE jest jednoznaczne z brakiem wyrażenia zgody)
□ TAK □ NIE - na stronie internetowej
□ TAK □ NIE – na portalu społecznościowym Facebook
□ TAK □ NIE – w serwisie internetowym (komunikator) Instangram
□ TAK □ NIE – w kronice Ogniska Pracy Pozaszkonej nr 1
□ TAK □ NIE – w serwisie internetowym YOUTUBE
prowadzonych przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 1 w Wodzisławiu Śl. i Miasto Wodzisław Śląski w celu informacji i promocji placówki.
Oświadczam/y, że wykorzystanie wizerunku zgodnie z niniejszą zgodą nie narusza niczyich dóbr osobistych ani innych praw. Oświadczam, że niniejszej zgody udzielam/y nieodpłatnie.

 

............................................. .................................................................
Data Podpis rodzica / opiekuna prawnego

* wybrać właściwe

Klauzula informacyjna

1.Administratorem danych osobowych przetwarzanych w trakcie konkursu „Wodzisław Śląski – moje miasto” jest Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 1 , Os. XXX-lecia 41, 44-300 Wodzisław Śląski którego przedstawicielem jest Dyrektor.
2.Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych :
- w formie elektronicznej poprzez email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
- w formie pisemnej, na adres Administratora
3. Dane osobowe będą przetwarzane tylko w celach realizacji konkursu i promocyjnych placówki.
Wykorzystanie wizerunku zgodnie z niniejszą zgodą nie narusza niczyich dóbr osobistych
ani innych praw. Niniejszą zgodę udzielam nieodpłatnie.
4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, dane osobowe mogą być
udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych.
5. Wizerunek Pani/Pana dziecka będzie przetwarzany do czasu odwołania zgody.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do treści danych, sprostowania danych,
ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które wyrażono na podstawie
zgody przed jej cofnięciem,
7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych dziecka takich jak : imię, nazwisko, jest
dobrowolne, jednak wymagane do udziału w konkursie.
8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych
narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2

............................................. .................................................................
Data Podpis rodzica / opiekuna prawnego

 

 

 

 

 

 

 

 

logo OPP1 gif 2.GIFRODO Ognisku Pracy Pozaszkolnej nr 1

w Wodzisławiu Śląskim

Szanowny uczestniku zajęć, rodzicu, opiekunie prawny…

W związku ze zmianami w zakresie ochrony prywatności, chcielibyśmy przypomnieć cele i zasady, na jakich przetwarzamy dane osobowe Państwa (i Państwa podopiecznych).

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż:

Administratorem Danych Osobowych (Administratorem) jest

Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 1 ( zwane dalej OPP nr 1 )

z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, Osiedle XXX – Lecia 41,

którego przedstawicielem jest Dyrektor

Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 1 w Wodzisławiu Śl.

 

Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych osobowych , z którym można się kontaktować w spawach związanych z ochroną danych osobowych

telefonicznie - nr tel. 881 720 700 oraz poprzez pocztę elektroniczną e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. Pani/Pana dane osobowe, dane dziecka lub dzieci, dane osób trzecich (upoważnionych przez Panią/Pana do odbioru dzieci z Placówki) przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązków i realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i  wychowawczych Placówki określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 roku, poz. 996, 1000, 1290, 1669, 2245), ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, 1560, 1669, 2245) oraz gdy jest to niezbędne do wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą w celach:
  1. rekrutacji dzieci do OPP nr 1 w Wodzisławiu Śląskim
  2. ewidencji dzieci w OPP nr 1 w Wodzisławiu Śląskim
  3. prowadzenia dokumentacji uczestnictwa w zajęciach, działalności wychowawczej          i opiekuńczej,
  4. w celach sprawozdawczych.
 3. W związku z przetwarzaniem danych, w celach o których mowa w pkt 2, odbiorcą Pani/Pana danych osobowych i dziecka będą:
  1. OPP1
  2. organy nadzoru,
  3. podmioty zewnętrzne, którym administrator danych osobowych przekazuje dane w związku z organizacją pracy OPP nr 1 w Wodzisławiu Śląskim
  4. podmioty współpracujące z OPP nr 1 w Wodzisławiu Śląskim w zakresie edukacji, opieki i wychowania zgodnie z obowiązującym prawem – Ustawa Prawo Oświatowe  z dn. 14.12.2016 ( Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669, 2245)
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 2), a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa.
 6. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody           w dowolnym momencie .
 7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w OPP nr 1 przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie uniemożliwienie działalności statutowej OPP nr 1 wobec Pani/Pana dziecka.
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

Podkategorie


Wyświetl większą mapę