logo OPP1 gif 2.GIFRODO Ognisku Pracy Pozaszkolnej nr 1

w Wodzisławiu Śląskim

Szanowny uczestniku zajęć, rodzicu, opiekunie prawny…

W związku ze zmianami w zakresie ochrony prywatności, chcielibyśmy przypomnieć cele i zasady, na jakich przetwarzamy dane osobowe Państwa (i Państwa podopiecznych).

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż:

Administratorem Danych Osobowych (Administratorem) jest

Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 1 ( zwane dalej OPP nr 1 )

z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, Osiedle XXX – Lecia 41,

którego przedstawicielem jest Dyrektor

Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 1 w Wodzisławiu Śl.

 

Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych osobowych , z którym można się kontaktować w spawach związanych z ochroną danych osobowych

telefonicznie - nr tel. 881 720 700 oraz poprzez pocztę elektroniczną e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. Pani/Pana dane osobowe, dane dziecka lub dzieci, dane osób trzecich (upoważnionych przez Panią/Pana do odbioru dzieci z Placówki) przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązków i realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i  wychowawczych Placówki określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 roku, poz. 996, 1000, 1290, 1669, 2245), ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, 1560, 1669, 2245) oraz gdy jest to niezbędne do wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą w celach:
  1. rekrutacji dzieci do OPP nr 1 w Wodzisławiu Śląskim
  2. ewidencji dzieci w OPP nr 1 w Wodzisławiu Śląskim
  3. prowadzenia dokumentacji uczestnictwa w zajęciach, działalności wychowawczej          i opiekuńczej,
  4. w celach sprawozdawczych.
 3. W związku z przetwarzaniem danych, w celach o których mowa w pkt 2, odbiorcą Pani/Pana danych osobowych i dziecka będą:
  1. OPP1
  2. organy nadzoru,
  3. podmioty zewnętrzne, którym administrator danych osobowych przekazuje dane w związku z organizacją pracy OPP nr 1 w Wodzisławiu Śląskim
  4. podmioty współpracujące z OPP nr 1 w Wodzisławiu Śląskim w zakresie edukacji, opieki i wychowania zgodnie z obowiązującym prawem – Ustawa Prawo Oświatowe  z dn. 14.12.2016 ( Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669, 2245)
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 2), a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa.
 6. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody           w dowolnym momencie .
 7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w OPP nr 1 przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie uniemożliwienie działalności statutowej OPP nr 1 wobec Pani/Pana dziecka.
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 Wyświetl większą mapę