OGNISKO PRACY POZASZKOLNEJ NR 1
w Wodzisławiu Śląskim

Serdecznie zapraszają do udziału
W KONKURSIE PLASTYCZNYM

pod hasłem

„WODZISŁAW ŚLĄSKI - MOJE MIASTO”

Celem konkursu jest rozwijanie wyobraźni plastycznej dzieci i młodzieży, uwrażliwienie na piękno własnego regionu poprzez przedstawienie portretu Wodzisławia Śląskiego i jego mieszkańców uwzględnieniem architektury miejskiej, zabytków, miejsc użyteczności publicznej, terenów zielonych.

1. Warunki konkursu:

 konkurs organizowany jest do dnia 03.06.2019r
 w konkursie mogą brać udział dzieci i młodzież w wieku od 6 do 18 lat (uczniowie szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych, OPP1 i WPWD „Dziupla”),
 prace wykonane oceniane będą w następujących kategoriach wiekowych 6 - 9 lat, 10 – 14 lat, 15 – 18 lat
 format prac A3,
 pracę powinny być wykonane wyłącznie w technice płaskiej: malarstwo, rysunek, grafika
 oceniane będą tylko prace indywidualne,
 prace powinny być opatrzone danymi ucznia/wychowanka (imię, nazwisko, wiek uczestnika, tytuł pracy,

2. Rozwiązanie konkursu, rozdanie nagród laureatom odbędzie się dnia w Miejskiej
i Powiatowej Bibliotece Publicznej Wodzisławiu Śląskim 05.06.2019 o godzinie 12.00
3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo pozostawienia, publikacji i wystawiania nagrodzonych i wybranych przez siebie prac.
4. Osoby dostarczające prace konkursowe wyrażają zgodę na warunki regulaminu oraz przetwarzanie przez organizatora konkursu swoich danych osobowych

 Kartę zgłoszenia wraz z klauzulą informacyjną należy skopiować, uzupełnić i dołączyć do składanej pracy.

 

Karta zgłoszeniowa uczestnika na konkurs „ Wodzisław Śląski – moje miasto „

 

Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 1 w Wodzisławiu Śląskim
44 – 300 Wodzisław Śl. oś. XXX – Lecia 41

Lp.
Imię i nazwisko dziecka
wiek
Nazwa placówki, adres, telefon
Imię i nazwisko opiekuna/ nauczyciela
1.
Prosimy, aby każde dziecko miało wypełnioną zgodę na publikację imienia i nazwiska oraz wizerunku.

...............................................
Imię i nazwisko dziecka

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na przetwarzanie przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 1 , oś XXX – Lecia 41, 44-300 Wodzisław Śl. danych osobowych mojego dziecka w celach uczestnictwa w konkursie „Wodzisław Śląski – moje miasto”. Brak zgody, będzie jednoznaczny z brakiem możliwości uczestnictwa w konkursie.

Zgoda na publikację prac konkursowych

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na nieodpłatną publikację pracy konkursowej mojego dziecka na stronie internetowej Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 1 w Wodzisławiu Śl.
i w wybranych przez organizatora konkursu mediach, a także na publiczne prezentowanie pracy konkursowej uczestnika na wystawie „Wodzisław Śląski – moje miasto” w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Wodzisławiu Śląskim
Oświadczam, że zgłoszona do konkursu praca jest wynikiem osobistej działalności twórczej uczestnika, przysługuje mu do ww. pracy ogół autorskich, praw majątkowych i osobistych.

Zgoda na wizerunek dziecka podczas konkursu

Oświadczam, że wyrażam zgodę na rejestrowanie wizerunku mojego dziecka podczas konkursu oraz wykorzystanie tego wizerunku poprzez umieszczanie zdjęć:
(proszę zaznaczyć przy wybranym polu krzyżyk [X]- brak w danej pozycji zaznaczenia pola
□ TAK lub □ NIE jest jednoznaczne z brakiem wyrażenia zgody)
□ TAK □ NIE - na stronie internetowej
□ TAK □ NIE – na portalu społecznościowym Facebook
□ TAK □ NIE – w serwisie internetowym (komunikator) Instangram
□ TAK □ NIE – w kronice Ogniska Pracy Pozaszkonej nr 1
□ TAK □ NIE – w serwisie internetowym YOUTUBE
prowadzonych przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 1 w Wodzisławiu Śl. i Miasto Wodzisław Śląski w celu informacji i promocji placówki.
Oświadczam/y, że wykorzystanie wizerunku zgodnie z niniejszą zgodą nie narusza niczyich dóbr osobistych ani innych praw. Oświadczam, że niniejszej zgody udzielam/y nieodpłatnie.

 

............................................. .................................................................
Data Podpis rodzica / opiekuna prawnego

* wybrać właściwe

Klauzula informacyjna

1.Administratorem danych osobowych przetwarzanych w trakcie konkursu „Wodzisław Śląski – moje miasto” jest Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 1 , Os. XXX-lecia 41, 44-300 Wodzisław Śląski którego przedstawicielem jest Dyrektor.
2.Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych :
- w formie elektronicznej poprzez email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
- w formie pisemnej, na adres Administratora
3. Dane osobowe będą przetwarzane tylko w celach realizacji konkursu i promocyjnych placówki.
Wykorzystanie wizerunku zgodnie z niniejszą zgodą nie narusza niczyich dóbr osobistych
ani innych praw. Niniejszą zgodę udzielam nieodpłatnie.
4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, dane osobowe mogą być
udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych.
5. Wizerunek Pani/Pana dziecka będzie przetwarzany do czasu odwołania zgody.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do treści danych, sprostowania danych,
ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które wyrażono na podstawie
zgody przed jej cofnięciem,
7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych dziecka takich jak : imię, nazwisko, jest
dobrowolne, jednak wymagane do udziału w konkursie.
8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych
narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2

............................................. .................................................................
Data Podpis rodzica / opiekuna prawnego

 

 

 

 

 

 

 

 Wyświetl większą mapę